User Tools

Site Tools


05067-casabianca-la-gi

Casabianca là một khu tự quản thuộc tỉnh Tolima, Colombia. Thủ phủ của khu tự quản Casabianca đóng tại Casabianca Khu tự quản Casabianca có diện tích 264 ki lô mét vuông. Đến thời điểm ngày 28 tháng 5 năm 2005, khu tự quản Casabianca có dân số 6501 người.[1]

05067-casabianca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)