User Tools

Site Tools


05080-casinhas-la-gi

Casinhas là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 109,19 km², dân số năm 2007 là 14334 người, mật độ 131,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05080-casinhas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)