User Tools

Site Tools


05083-casserengue-la-gi

Casserengue là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 201,379 km², dân số năm 2007 là 7438 người, mật độ 36,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05083-casserengue-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)