User Tools

Site Tools


05088-castanhal-la-gi

Castanhal là một đô thị thuộc bang Pará, Brasil. Đô thị này có diện tích 1029,191 km², dân số năm 2007 là 152144 người, mật độ 147,83 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05088-castanhal-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)