User Tools

Site Tools


05089-castanheira-la-gi

Castanheira là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3948,861 km², dân số năm 2007 là 7808 người, mật độ 1,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05089-castanheira-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)