User Tools

Site Tools


05090-castanheiras-la-gi

Castanheiras là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 892,84 km², dân số năm 2007 là 3624 người, mật độ 4,06 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05090-castanheiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)