User Tools

Site Tools


05092-castelo-do-piau-la-gi

Castelo do Piauí là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 2063,96 km², dân số năm 2007 là 18518 người, mật độ 8,97 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05092-castelo-do-piau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)