User Tools

Site Tools


05093-castelo-la-gi

Castelo là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 668,971 km², dân số năm 2007 là 31429 người, mật độ 46,98 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05093-castelo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)