User Tools

Site Tools


05096-castro-alves-la-gi

Castro Alves là một đô thị thuộc bang Bahia, Brasil. Đô thị này có diện tích 762,981 km², dân số năm 2007 là 24030 người, mật độ 31,49 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05096-castro-alves-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)