User Tools

Site Tools


05111-catol-do-rocha-la-gi

Catolé do Rocha là một đô thị thuộc bang Paraíba, Brasil. Đô thị này có diện tích 552,098 km², dân số năm 2007 là 27691 người, mật độ 50,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05111-catol-do-rocha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)