User Tools

Site Tools


05113-catu-pe-la-gi

Catuípe là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 583,24 km², dân số năm 2007 là 9499 người, mật độ 16,29 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05113-catu-pe-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)