User Tools

Site Tools


05117-catura-la-gi

Caturaí là một đô thị thuộc bang Goiás, Brasil. Đô thị này có diện tích 206 km², dân số năm 2007 là 4477 người, mật độ 21,73 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05117-catura-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)