User Tools

Site Tools


05124-caut-n-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05124-caut-n-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography"​ style="​width:​ 23em; font-size: 95%; text-align: left;" cellpadding="&​quot;​4&​quot;;"​ border="​0"><​caption style="​font-size:​ medium;"><​b>​Provincia de Cautín</​b>​
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center;"><​img alt="​Provincia de Cautín.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Provincia_de_Caut%C3%ADn.svg/​200px-Provincia_de_Caut%C3%ADn.svg.png"​ width="​200"​ height="​190"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Provincia_de_Caut%C3%ADn.svg/​300px-Provincia_de_Caut%C3%ADn.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f7/​Provincia_de_Caut%C3%ADn.svg/​400px-Provincia_de_Caut%C3%ADn.svg.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​474"/><​br/>​Vị trí trong vùng Araucanía
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Quốc gia<​br/>​Vùng
 +</th>
 +<​td><​span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​23px-Flag_of_Chile.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​35px-Flag_of_Chile.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Flag_of_Chile.svg/​45px-Flag_of_Chile.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/>​ </​span>​Chile<​br/>​Araucanía
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Tỉnh lỵ
 +</th>
 +<​td>​Temuco
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Diện tích
 +</th>
 +<​td>​18.409 km<​sup>​2</​sup>​
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Dân số<​br/>​ - Tổng<​br/>​ - Mật độ
 +</th>
 +<​td><​br/>​667.920 (2002 Census) <​br/>/​km² 
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Governor
 +</th>
 +<​td>​Yolanda Pérez
 +</​td></​tr><​tr><​th>​Các commune
 +</th>
 +<​td>​21
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tỉnh Cautín</​b>​ là một tỉnh nằm ở vùng Araucanía ở phía bắc Chile, phía nam giáp Arauco và Malleco, phía đông giáp Argentina, phía nam giáp tỉnh Valdivia, còn phía tây giáp Thái Bình Dương. Các đô thị quan trọng nhất là Temuco, Villarrica, Padre Las Casas, and Nueva Imperial. Kinh tế tỉnh này gồm: lâm nghiệp, nông nghiệp là chủ yếu, ngoài ra còn có ngành du lịch.
 +</p>
  
 +<​p>​Tỉnh Cautín được chia 21 đô thị:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Temuco,​ Tỉnh lỵ</​li>​
 +<​li>​Carahue</​li>​
 +<​li>​Cholchol</​li>​
 +<​li>​Cunco</​li>​
 +<​li>​Curarrehue</​li>​
 +<​li>​Freire</​li>​
 +<​li>​Galvarino</​li>​
 +<​li>​Gorbea</​li>​
 +<​li>​Lautaro</​li>​
 +<​li>​Loncoche</​li>​
 +<​li>​Melipeuco</​li>​
 +<​li>​Nueva Imperial</​li>​
 +<​li>​Padre de las Casas</​li>​
 +<​li>​Perquenco</​li>​
 +<​li>​Pitrufquén</​li>​
 +<​li>​Pucón</​li>​
 +<​li>​Saavedra</​li>​
 +<​li>​Teodoro Schmidt</​li>​
 +<​li>​Toltén</​li>​
 +<​li>​Vilcún</​li>​
 +<​li>​Villarrica</​li></​ul>​
 +
 +<​p>"​Chile"​. http://​lcweb2.loc.gov/​frd/​cs/​cltoc.html
 +</p>
 +<​ul><​li>​[1]</​li>​
 +<​li>​[2]</​li>​
 +<​li>​[3]</​li>​
 +<​li>​[4]</​li></​ul><​div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181011173834
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.074 seconds
 +Preprocessor visited node count: 253/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5000/​2097152 bytes
 +Template argument size: 267/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.006/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​47.091 ​     1 -total
 + ​66.67% ​  ​31.397 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​63.27% ​  ​29.795 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​49.26% ​  ​23.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​25.96% ​  ​12.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Province_Chile
 + ​17.09% ​   8.047      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​CHI
 + ​13.55% ​   6.382      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  9.87%    4.650      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Chile
 +  6.84%    3.222      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.58%    2.628      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​258123-0!canonical and timestamp 20181011173834 and revision id 22251325
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
05124-caut-n-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)