User Tools

Site Tools


05126-caxambu-do-sul-la-gi

Caxambu do Sul là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 140,578 km², dân số năm 2007 là 4885 người, mật độ 33,7 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05126-caxambu-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)