User Tools

Site Tools


05129-caxing-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05129-caxing-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Caxingó</​b>​ là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 488,​162 km²,​ dân số năm 2007 là 4951 người, mật độ 10,14 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​30px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​45px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​33/​Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg/​60px-Bandeira_do_Piau%C3%AD.svg.png 2x" data-file-width="​1950"​ data-file-height="​1300"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến địa lý bang Piauí, Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1330
 +Cached time: 20181013022805
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.272 seconds
 +Real time usage: 0.339 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2855/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 19635/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2214/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.089/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.07 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 300.513 ​     1 -total
 + ​94.51% ​ 284.013 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​71.79% ​ 215.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  9.79%   ​29.408 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  8.72%   ​26.197 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  8.21%   ​24.658 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  7.92%   ​23.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  6.02%   ​18.078 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  5.80%   ​17.444 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  3.82%   ​11.466 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_bang_Piau&​iacute;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1346909-0!canonical and timestamp 20181013022805 and revision id 15206677
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
05129-caxing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)