User Tools

Site Tools


05144-celend-n-t-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05144-celend-n-t-nh-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Celendín</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Tỉnh  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Hiệu kỳ của Celendín"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Bandera_de_Celend%C3%ADn.png/​100px-Bandera_de_Celend%C3%ADn.png"​ width="​100"​ height="​67"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Bandera_de_Celend%C3%ADn.png/​150px-Bandera_de_Celend%C3%ADn.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f8/​Bandera_de_Celend%C3%ADn.png/​200px-Bandera_de_Celend%C3%ADn.png 2x" data-file-width="​1182"​ data-file-height="​788"/><​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Location of the province Celendín in Cajamarca.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Location_of_the_province_Celend%C3%ADn_in_Cajamarca.svg/​250px-Location_of_the_province_Celend%C3%ADn_in_Cajamarca.svg.png"​ width="​250"​ height="​328"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Location_of_the_province_Celend%C3%ADn_in_Cajamarca.svg/​375px-Location_of_the_province_Celend%C3%ADn_in_Cajamarca.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6b/​Location_of_the_province_Celend%C3%ADn_in_Cajamarca.svg/​500px-Location_of_the_province_Celend%C3%ADn_in_Cajamarca.svg.png 2x" data-file-width="​491"​ data-file-height="​644"/><​br/><​small>​Vị trí của Celendín trong vùng Cajamarca</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Celendín trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​53.815%;​left:​28.294%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Celendín"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Celendín"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Celendín</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +Peru</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +Cajamarca</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Tỉnh lỵ</​th><​td>​
 +Celendín</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +2.642 km<​sup>​2</​sup>​ (1,​020 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +82.436</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Tỉnh Celendín</​b>​ (tiếng Tây Ban Nha: <​i><​span lang="​es">​Provincia de Celendín</​span></​i>​) là một tỉnh thuộc vùng Cajamarca của Peru. Tỉnh Celendín có diện tích 2642 km², dân số thời điểm theo điều tra dân số ngày 11 tháng 7 năm 1993 là 82436 người. Tỉnh lỵ đóng ở Celendín<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Provinces of Peru”. Statoids. Ngày 23 tháng 2 năm 2008<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập 5 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACelend%C3%ADn+%28t%E1%BB%89nh%29&​amp;​rft.btitle=Provinces+of+Peru&​amp;​rft.date=5+th%C3%A1ng+7+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fype.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​p>​Bản mẫu:Vùng Cajamarca
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Flag-map_of_Peru.svg/​20px-Flag-map_of_Peru.svg.png"​ width="​20"​ height="​30"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Flag-map_of_Peru.svg/​31px-Flag-map_of_Peru.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d1/​Flag-map_of_Peru.svg/​41px-Flag-map_of_Peru.svg.png 2x" data-file-width="​689"​ data-file-height="​1003"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết về địa lý Peru  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1336
 +Cached time: 20181014193254
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.400 seconds
 +Real time usage: 0.476 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2738/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22862/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1977/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 858/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.201/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 9.95 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 439.168 ​     1 -total
 + ​58.06% ​ 254.985 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_t&#​7881;​nh_Peru
 + ​57.57% ​ 252.808 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_settlement
 + ​39.52% ​ 173.555 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​31.18% ​ 136.947 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-es
 +  7.14%   ​31.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.19%   ​27.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  5.11%   ​22.436 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  4.79%   ​21.022 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  3.83%   ​16.830 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1340532-0!canonical and timestamp 20181014193254 and revision id 40794439
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
05144-celend-n-t-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)