User Tools

Site Tools


05145-celso-ramos-la-gi

Celso Ramos là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 207,409 km², dân số năm 2007 là 2391 người, mật độ 11,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05145-celso-ramos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)