User Tools

Site Tools


05152-centos-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05152-centos-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​CentOS</​b>​ là một bản phân phối hệ điều hành tự do dựa trên Linux kernel. Nó có nguồn gốc hoàn toàn từ bản phân phối Red Hat Enterprise Linux (RHEL). CentOS tồn tại để cung cấp một nền tảng điện toán doanh nghiệp tự do và phấn đấu để duy trì khả năng tương thích nhị phân 100% với nguồn thượng nguồn của nó, Red Hat.<sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ CentOS là viết tắt của <​b>​C</​b>​ommunity <​b>​ENT</​b>​erprise <​b>​O</​b>​perating <​b>​S</​b>​ystem.
 +</​p><​p>​Trong tháng 7/2010 CentOS đã vượt qua Debian trở thành bản phân phối Linux phổ biến nhất cho máy chủ web, với gần 30% của tất cả máy chủ web Linux sử dụng nó.<sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ tuy nhiên vào tháng 1/2012, sau một cuộc đua đối đầu, nó bị mất vị trí dẫn đầu vào tay Debian.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Red Hat Enterprise Linux chỉ có sẵn thông qua một dịch vụ thuê bao trả tiền, cung cấp truy cập để cập nhật phần mềm và mức độ hỗ trợ kỹ thuật khác nhau. Sản phẩm chủ yếu bao gồm các gói phần mềm được phân phối theo nguồn mở hoặc một giấy phép phần mềm tự do và mã nguồn những gói này được công bố bởi Red Hat.
 +</​p><​p>​Các nhà phát triển CentOS sử dụng mã nguồn của Red Hat để tạo ra một sản phẩm cuối cùng rất tương tự như Red Hat Enterprise Linux. Thương hiệu và logo của Red Hat đã bị thay đổi bởi vì Red Hat không cho phép họ được phân phối lại.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​CentOS là miễn phí. Hỗ trợ kỹ thuật chủ yếu được cung cấp bởi cộng đồng thông qua mailing lists chính thức, diễn đàn, và các chat room. Dự án không liên kết với Red Hat do đó không nhận được hỗ trợ tài chính hoặc hậu cần từ công ty; thay vào đó, dự án CentOS dựa vào sự đóng góp từ người dùng và các nhà tài trợ tổ chức.
 +</p>
 +
 +<​p>​Số phiên bản của CentOS có hai phần, một phiên bản chính và một phiên bản nhỏ, tương ứng với phiên bản chính và cập nhật của Red Hat Enterprise Linux được sử dụng để xây dựng là phiên bản của CentOS. Ví dụ, CentOS 4.4 được xây dựng từ các gói nguồn từ Red Hat Enterprise Linux 4 cập nhật 4.<sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p><​p>​Từ giữa 2006, bắt đầu với phiên bản 4.4 (chính thức được gọi là  Red Hat Enterprise Linux 4.0 cập nhật 4), Red Hat đã thông qua một quy ước phiên bản giống hệt của CentOS, ví dụ như, Red Hat Enterprise Linux 4.5.<sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Kiến trúc thông tin được lấy từ trang Tổng quan CentOS.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​tbody><​tr><​th>​Bản phát hành CentOS
 +</th>
 +<​th>​Kiến trúc
 +</th>
 +<​th>​Bản RHEL dụa vào
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hành CentOS
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hàn RHEL
 +</th>
 +<​th>​Delay
 +</​th></​tr><​tr><​th>​2
 +</th>
 +<​td>​i386
 +</td>
 +<​td>​2.1
 +</td>
 +<​td>​14/​5/​2004<​sup id="​cite_ref-CentOS2Announcement_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td>​
 +<​td>​17/​05/​2002<​sup id="​cite_ref-rhel-errata_8-0"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td>​
 +<​td>​728d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.1
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64, s390, s390x
 +</td>
 +<td>3
 +</td>
 +<​td>​19/​3/​2004<​sup id="​cite_ref-9"​ class="​reference">​[9]</​sup></​td>​
 +<​td>​23/​10/​2003<​sup id="​cite_ref-rhel-errata_8-1"​ class="​reference">​[8]</​sup></​td>​
 +<​td>​148d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.3
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64, s390, s390x
 +</td>
 +<​td>​3.3
 +</td>
 +<​td>​17/​9/​2004
 +</td>
 +<​td>​3/​9/​2004
 +</td>
 +<​td>​14d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.4
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64, s390, s390x
 +</td>
 +<​td>​3.4
 +</td>
 +<​td>​23/​1/​2005
 +</td>
 +<​td>​12/​122004
 +</td>
 +<​td>​42d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.5
 +</th>
 +<​td>​i386
 +</td>
 +<​td>​3.5
 +</td>
 +<​td>​10/​6/​2005<​sup id="​cite_ref-10"​ class="​reference">​[10]</​sup></​td>​
 +<​td>​18/​5/​2005
 +</td>
 +<​td>​23d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.6
 +</th>
 +<​td>​i386
 +</td>
 +<​td>​3.6
 +</td>
 +<​td>​20051/​11/<​sup id="​cite_ref-11"​ class="​reference">​[11]</​sup></​td>​
 +<​td>​28/​9/​2005
 +</td>
 +<​td>​34d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.7
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64, s390, s390x
 +</td>
 +<​td>​3.7
 +</td>
 +<​td>​10/​4/​2006<​sup id="​cite_ref-12"​ class="​reference">​[12]</​sup></​td>​
 +<​td>​17/​3/​2006
 +</td>
 +<​td>​23d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.8
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​3.8
 +</td>
 +<​td>​25/​8/​2006<​sup id="​cite_ref-13"​ class="​reference">​[13]</​sup></​td>​
 +<​td>​20/​7/​2006
 +</td>
 +<​td>​36d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​3.9
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64, s390, s390x
 +</td>
 +<​td>​3.9
 +</td>
 +<​td>​26/​7/​2007<​sup id="​cite_ref-14"​ class="​reference">​[14]</​sup></​td>​
 +<​td>​15/​6/​2007
 +</td>
 +<​td>​41d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, various
 +</td>
 +<td>4
 +</td>
 +<​td>​9/​3/​2005<​sup id="​cite_ref-15"​ class="​reference">​[15]</​sup></​td>​
 +<​td>​14/​2/​2005<​sup id="​cite_ref-16"​ class="​reference">​[16]</​sup></​td>​
 +<​td>​23d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.1
 +</th>
 +<​td>​i386,​ ia64, s390
 +</td>
 +<​td>​4.1
 +</td>
 +<​td>​12/​6/​2005<​sup id="​cite_ref-17"​ class="​reference">​[17]</​sup></​td>​
 +<​td>​8/​6/​2005
 +</td>
 +<​td>​4d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.2
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, ia64, s390, s390x, alpha
 +</td>
 +<​td>​4.2
 +</td>
 +<​td>​13/​10/​2005<​sup id="​cite_ref-18"​ class="​reference">​[18]</​sup></​td>​
 +<​td>​5/​10/​2005
 +</td>
 +<​td>​8d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.3
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, ia64, s390, s390x
 +</td>
 +<​td>​4.3
 +</td>
 +<​td>​21/​3/​2006<​sup id="​cite_ref-19"​ class="​reference">​[19]</​sup></​td>​
 +<​td>​12/​3/​2006
 +</td>
 +<​td>​9d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.4
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​4.4
 +</td>
 +<​td>​30/​8/​2006<​sup id="​cite_ref-20"​ class="​reference">​[20]</​sup></​td>​
 +<​td>​10/​8/​2006
 +</td>
 +<​td>​20d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.5
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64
 +</td>
 +<​td>​4.5
 +</td>
 +<​td>​17/​5/​2007<​sup id="​cite_ref-21"​ class="​reference">​[21]</​sup></​td>​
 +<​td>​1/​5/​2007
 +</td>
 +<​td>​16d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.6
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64, IA-64, Alpha, s390, s390x, PowerPC (beta), SPARC (beta)
 +</td>
 +<​td>​4.6
 +</td>
 +<​td>​16/​12/​2007<​sup id="​cite_ref-22"​ class="​reference">​[22]</​sup></​td>​
 +<​td>​16/​11/​2007<​sup id="​cite_ref-23"​ class="​reference">​[23]</​sup></​td>​
 +<​td>​30d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.7
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​4.7
 +</td>
 +<​td>​13/​9/​2008<​sup id="​cite_ref-24"​ class="​reference">​[24]</​sup></​td>​
 +<​td>​24/​7/​2008<​sup id="​cite_ref-25"​ class="​reference">​[25]</​sup></​td>​
 +<​td>​51d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.8
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​4.8
 +</td>
 +<​td>​21/​8/​2009<​sup id="​cite_ref-26"​ class="​reference">​[26]</​sup></​td>​
 +<​td>​18/​5/​2009<​sup id="​cite_ref-27"​ class="​reference">​[27]</​sup></​td>​
 +<​td>​95d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4.9
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​4.9
 +</td>
 +<​td>​2/​3/​2011<​sup id="​cite_ref-28"​ class="​reference">​[28]</​sup></​td>​
 +<​td>​16/​2/​2011<​sup id="​cite_ref-29"​ class="​reference">​[29]</​sup></​td>​
 +<​td>​14d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<td>5
 +</td>
 +<​td>​12/​4/​2007<​sup id="​cite_ref-30"​ class="​reference">​[30]</​sup></​td>​
 +<​td>​14/​3/​2007<​sup id="​cite_ref-31"​ class="​reference">​[31]</​sup></​td>​
 +<​td>​28d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.1
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.1
 +</td>
 +<​td>​2/​12/​2007<​sup id="​cite_ref-32"​ class="​reference">​[32]</​sup></​td>​
 +<​td>​7/​11/​2007<​sup id="​cite_ref-33"​ class="​reference">​[33]</​sup></​td>​
 +<​td>​25d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.2
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.2
 +</td>
 +<​td>​24/​6/​2008<​sup id="​cite_ref-34"​ class="​reference">​[34]</​sup></​td>​
 +<​td>​21/​5/​2008<​sup id="​cite_ref-35"​ class="​reference">​[35]</​sup></​td>​
 +<​td>​34d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.3
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.3
 +</td>
 +<​td>​31/​3/​2009<​sup id="​cite_ref-36"​ class="​reference">​[36]</​sup></​td>​
 +<​td>​20/​1/​2009<​sup id="​cite_ref-37"​ class="​reference">​[37]</​sup></​td>​
 +<​td>​69d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.4
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.4
 +</td>
 +<​td>​21/​10/​2009<​sup id="​cite_ref-MLKS_38-0"​ class="​reference">​[38]</​sup></​td>​
 +<​td>​2/​9/​2009<​sup id="​cite_ref-39"​ class="​reference">​[39]</​sup></​td>​
 +<​td>​49d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.5
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.5
 +</td>
 +<​td>​14/​5/​2010<​sup id="​cite_ref-CentOS5.5Announcement_40-0"​ class="​reference">​[40]</​sup></​td>​
 +<​td>​31/​3/​2010<​sup id="​cite_ref-RHEL5.5Announcement_41-0"​ class="​reference">​[41]</​sup></​td>​
 +<​td>​44d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.6
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.6
 +</td>
 +<​td>​8/​4/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS5.6Announcement_42-0"​ class="​reference">​[42]</​sup></​td>​
 +<​td>​13/​1/​2011<​sup id="​cite_ref-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.6_Now_Available_43-0"​ class="​reference">​[43]</​sup></​td>​
 +<​td>​85d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.7
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.7
 +</td>
 +<​td>​13/​9/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS5.7Announcemement_44-0"​ class="​reference">​[44]</​sup></​td>​
 +<​td>​21/​7/​2011<​sup id="​cite_ref-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.7_Release_Notes_45-0"​ class="​reference">​[45]</​sup></​td>​
 +<​td>​54d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.8
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.8
 +</td>
 +<​td>​7/​3/​2012<​sup id="​cite_ref-CentOS5.8Announcemement_46-0"​ class="​reference">​[46]</​sup></​td>​
 +<​td>​21/​2/​2012<​sup id="​cite_ref-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.8_Release_Notes_47-0"​ class="​reference">​[47]</​sup></​td>​
 +<​td>​15d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5.9
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.9
 +</td>
 +<​td>​17/​1/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS5.9Announcemement_48-0"​ class="​reference">​[48]</​sup></​td>​
 +<​td>​7/​1/​2013<​sup id="​cite_ref-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.9_Release_Notes_49-0"​ class="​reference">​[49]</​sup></​td>​
 +<​td>​10d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<td>6
 +</td>
 +<​td>​10/​7/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS6.0Announcement_50-0"​ class="​reference">​[50]</​sup></​td>​
 +<​td>​10/​11/​2010<​sup id="​cite_ref-51"​ class="​reference">​[51]</​sup></​td>​
 +<​td>​242d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.1
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.1
 +</td>
 +<​td>​9/​12/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS6.1Announcement_52-0"​ class="​reference">​[52]</​sup></​td>​
 +<​td>​19/​5/​2011<​sup id="​cite_ref-53"​ class="​reference">​[53]</​sup></​td>​
 +<​td>​204d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.2
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.2
 +</td>
 +<​td>​20/​12/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS6.2Announcement_54-0"​ class="​reference">​[54]</​sup></​td>​
 +<​td>​6/​122011<​sup id="​cite_ref-55"​ class="​reference">​[55]</​sup></​td>​
 +<​td>​14d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.3
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.3
 +</td>
 +<​td>​9/​7/​2012<​sup id="​cite_ref-CentOS6.3Announcement_56-0"​ class="​reference">​[56]</​sup></​td>​
 +<​td>​21/​6/​2012<​sup id="​cite_ref-57"​ class="​reference">​[57]</​sup></​td>​
 +<​td>​18d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.4
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.4
 +</td>
 +<​td>​09/​03/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.4Announcement_58-0"​ class="​reference">​[58]</​sup></​td>​
 +<​td>​21-02-2013<​sup id="​cite_ref-59"​ class="​reference">​[59]</​sup></​td>​
 +<​td>​15d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.5
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.5
 +</td>
 +<​td>​01-12-2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.5Announcement_60-0"​ class="​reference">​[60]</​sup></​td>​
 +<​td>​21-11-2013<​sup id="​cite_ref-61"​ class="​reference">​[61]</​sup></​td>​
 +<​td>​10d
 +</​td></​tr><​tr><​th>​7.0-1406
 +</th>
 +<​td>​x86-64<​sup id="​cite_ref-62"​ class="​reference">​[62]</​sup></​td>​
 +<​td>​7.0
 +</td>
 +<​td>​07/​07/​2014<​sup id="​cite_ref-CentOS7.0Announcement_63-0"​ class="​reference">​[63]</​sup></​td>​
 +<​td>​10/​06/​2014<​sup id="​cite_ref-64"​ class="​reference">​[64]</​sup></​td>​
 +<​td>​27d
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​p>​Theo quy định với Upstream Vendor thay đổi trong chính sách vòng đời của RHEL<sup id="​cite_ref-65"​ class="​reference">​[65]</​sup> ​ CentOS 5 và 6 sẽ được hỗ trợ trong 10 năm.
 +</p>
 +<table class="​wikitable"><​caption>​Kết thúc thời hạn hỗ trợ
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Phát hành CentOS
 +</th>
 +<​th>​Cập nhật đầy đủ
 +</th>
 +<​th>​Cập nhật chính
 +</​th></​tr><​tr><​th>​3
 +</th>
 +<td style="​background:#​FA8072">​20/​7/​2006
 +</td>
 +<td style="​background:#​FA8072">​31/​10/​2010
 +</​td></​tr><​tr><​th>​4
 +</th>
 +<td style="​background:#​FA8072">​31/​3/​2009
 +</td>
 +<td style="​background:#​FA8072">​29/​2/​2012
 +</​td></​tr><​tr><​th>​5
 +</th>
 +<td style="​background:#​90EE90">​Q1 2014
 +</td>
 +<td style="​background:#​90EE90">​31/​3/​2017
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6
 +</th>
 +<td style="​background:#​90EE90">​Q2 2017
 +</td>
 +<td style="​background:#​90EE90">​30/​11/​2020
 +</​td></​tr><​tr><​th>​7
 +</th>
 +<td style="​background:#​90EE90">​Q4 2019
 +</td>
 +<td style="​background:#​90EE90">​30/​06/​2024
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption>​Phát hành mà không có tương đương với thượng nguồn
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​Phát hành CentOS
 +</th>
 +<​th>​Kiến trúc
 +</th>
 +<​th>​RHEL nền tảng
 +</th>
 +<​th>​Ngày phát hành CentOS
 +</​th></​tr><​tr><​th>​4.7 - Server
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​4.7
 +</td>
 +<​td>​17/​10/​2008<​sup id="​cite_ref-66"​ class="​reference">​[66]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​5.1 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386
 +</td>
 +<​td>​5.1
 +</td>
 +<​td>​18/​2/​2008<​sup id="​cite_ref-67"​ class="​reference">​[67]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​5.2 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386
 +</td>
 +<​td>​5.2
 +</td>
 +<​td>​17/​7/​2008<​sup id="​cite_ref-68"​ class="​reference">​[68]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​5.3 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386
 +</td>
 +<​td>​5.3
 +</td>
 +<​td>​27/​5/​2009<​sup id="​cite_ref-5.3_live_69-0"​ class="​reference">​[69]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​5.5 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.5
 +</td>
 +<​td>​2010-05-14<​sup id="​cite_ref-CentOS5.5Announcement_40-1"​ class="​reference">​[40]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​5.6 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​5.6
 +</td>
 +<​td>​8/​4/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS5.6Announcement_42-1"​ class="​reference">​[42]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.0 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.0
 +</td>
 +<​td>​25/​7/​2011<​sup id="​cite_ref-70"​ class="​reference">​[70]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.0 - LiveDVD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.0
 +</td>
 +<​td>​27/​7/​2011<​sup id="​cite_ref-71"​ class="​reference">​[71]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.0 - CD Tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.0
 +</td>
 +<​td>​28/​7/​2011<​sup id="​cite_ref-72"​ class="​reference">​[72]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.1 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.1
 +</td>
 +<​td>​9/​12/​2011<​sup id="​cite_ref-73"​ class="​reference">​[73]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.1 - LiveDVD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.1
 +</td>
 +<​td>​9/​12/​ 2011<sup id="​cite_ref-74"​ class="​reference">​[74]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.1 - CD tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.1
 +</td>
 +<​td>​2011-12-09<​sup id="​cite_ref-75"​ class="​reference">​[75]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.2 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.2
 +</td>
 +<​td>​20/​12/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS6.2ReleaseNotes_76-0"​ class="​reference">​[76]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.2 - LiveDVD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.2
 +</td>
 +<​td>​20/​12/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS6.2ReleaseNotes_76-1"​ class="​reference">​[76]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.2 - CD tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.2
 +</td>
 +<​td>​20/​12/​2011<​sup id="​cite_ref-CentOS6.2Announcement_54-1"​ class="​reference">​[54]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.3 - CD tối thiểu
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.3
 +</td>
 +<​td>​9/​7/​2012<​sup id="​cite_ref-CentOS6.3Announcement_56-1"​ class="​reference">​[56]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.3 - LiveCD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.3
 +</td>
 +<​td>​15/​7/​2012
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.3 - LiveDVD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.3
 +</td>
 +<​td>​15/​7/​2012
 +</​td></​tr><​tr><​th>​6.4 - Minimal CD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.4
 +</td>
 +<​td>​09/​03/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.4Announcement_58-1"​ class="​reference">​[58]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.4 - Live CD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.4
 +</td>
 +<​td>​22/​05/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.4LiveAnnouncement_77-0"​ class="​reference">​[77]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.4 - Live DVD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.4
 +</td>
 +<​td>​22/​05/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.4LiveAnnouncement_77-1"​ class="​reference">​[77]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.5 - Minimal CD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.5
 +</td>
 +<​td>​01/​12/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.5Announcement_60-1"​ class="​reference">​[60]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.5 - Live CD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.5
 +</td>
 +<​td>​01/​12/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.5Announcement_60-2"​ class="​reference">​[60]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​6.5 - Live DVD
 +</th>
 +<​td>​i386,​ x86-64
 +</td>
 +<​td>​6.5
 +</td>
 +<​td>​01/​12/​2013<​sup id="​cite_ref-CentOS6.5Announcement_60-3"​ class="​reference">​[60]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​7.0 - Live CD
 +</th>
 +<​td>​x86-64
 +</td>
 +<​td>​7.0
 +</td>
 +<​td>​07/​07/​2014<​sup id="​cite_ref-CentOS7.0Announcement_63-1"​ class="​reference">​[63]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​7.0 - Gnome Live
 +</th>
 +<​td>​x86-64
 +</td>
 +<​td>​7.0
 +</td>
 +<​td>​07/​07/​2014<​sup id="​cite_ref-CentOS7.0Announcement_63-2"​ class="​reference">​[63]</​sup></​td></​tr><​tr><​th>​7.0 - KDE Live
 +</th>
 +<​td>​x86-64
 +</td>
 +<​td>​7.0
 +</td>
 +<​td>​07/​07/​2014<​sup id="​cite_ref-CentOS7.0Announcement_63-3"​ class="​reference">​[63]</​sup></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​CentOS chỉ hỗ trợ kiến trúc x86:<sup id="​cite_ref-about_78-0"​ class="​reference">​[78]</​sup><​sup id="​cite_ref-79"​ class="​reference">​[79]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li>​x86 (32-bit)</​li>​
 +<​li>​x86-64 (AMD64 của AMD và EM64T, 64-bit của Intel)</​li></​ul><​p>​Các kiến trúc sau đây không được hỗ trợ bởi CentOS (như của phiên bản 5):
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Một phiên bản Live CD của CentOS có sẵn tại <​i>​mirror.centos.org</​i>​.</​li>​
 +<​li>​Một Live USB của CentOS có thể được tạo ra bằng tay hoặc với UNetbootin.</​li></​ul>​
 +<​dl><​dd/></​dl><​p><​b>​Tao Linux</​b>​ là một phân phối nổi bật khác bắt nguồn từ Red Hat Enterprise Linux. Phát triển chủ yếu đã công bố trong tháng 6/2006 that Tao đã ngừng phát triển và sáp nhập vào CentOS. Người dùng Tao chuyển sang các phát hành CentOS thông qua "yum update"​.<​sup id="​cite_ref-80"​ class="​reference">​[80]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span id="​L.E1.BB.8Bch_s.E1.BB.AD_v.C3.A0_kh.C3.B3_kh.C4.83n_v.E1.BB.81_t.E1.BB.95_ch.E1.BB.A9c"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Lịch_sử_và_khó_khăn_về_tổ_chức">​Lịch sử và khó khăn về tổ chức</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h2>​
 +<​p>​Trong tháng 7/2009, đã có một báo cáo rằng người sáng lập CentOS, Lance Davis, đã mất tích trong năm 2008. Davis đã chấm dứt không còn đóng góp vào dự án nhưng vẫn tiếp tục đăng ký miền CentOS và tài khoản PayPal. tháng 8/2009, Nhóm CentOS thông báo đã liên lạc được với Davis và đã có được các tên miền centos.info và centos.org.<​sup id="​cite_ref-81"​ class="​reference">​[81]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-3"​ style="​-moz-column-count:​ 3; -webkit-column-count:​ 3; column-count:​ 3; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-CentOS2Announcement-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​John Newbigin (14 tháng 5 năm 2004). “CentOS-2 Final finally released”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=John+Newbigin&​amp;​rft.aulast=John+Newbigin&​amp;​rft.btitle=CentOS-2+Final+finally+released&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos%2F2004-May%2F000153.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Purpose of CentOS”. CentOS Project<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Purpose+of+CentOS&​amp;​rft.date=2009-04-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=CentOS+Project&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.centos.org%2Fmodules%2Ftinycontent%2Findex.php%3Fid%3D3&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“The most popular Linux for Web servers is...” <span style="​font-size:​85%;">​(blog)</​span>​. computerworld.com.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=The+most+popular+Linux+for+Web+servers+is...&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=computerworld.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fblogs.computerworld.com%2F16596%2Fthe_most_popular_web_server_linux_is&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Debian is now the most popular Linux distribution on web servers”. w3techs.com.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Debian+is+now+the+most+popular+Linux+distribution+on+web+servers&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=w3techs.com&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fw3techs.com%2Fblog%2Fentry%2Fdebian_is_now_the_most_popular_linux_distribution_on_web_servers&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat License Agreements”. Red Hat<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+License+Agreements&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Red+Hat&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Flicenses%2Frhel_rha_eula.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“What is the versioning/​release scheme of CentOS and how does it compare to the upstream vendor?”. CentOS Project<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=What+is+the+versioning%2Frelease+scheme+of+CentOS+and+how+does+it+compare+to+the+upstream+vendor%3F&​amp;​rft.date=2009-04-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=CentOS+Project&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.centos.org%2Fmodules%2Fsmartfaq%2Ffaq.php%3Ffaqid%3D34&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux &gt; AS/ES/WS Basics”. Red Hat<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 11 tháng 8 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+%3E+AS%2FES%2FWS+Basics&​amp;​rft.date=2008-08-11&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Red+Hat&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fkbase.redhat.com%2Ffaq%2FFAQ_80_10667.shtm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-rhel-errata-8">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat. “Red Hat Enterprise Linux Errata Support Policy”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat&​amp;​rft.aulast=Red+Hat&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+Errata+Support+Policy&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Fsecurity%2Fupdates%2Ferrata%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-9"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Lance Davis (19 tháng 3 năm 2004). “CentOS 3.1 has now been released”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Lance+Davis&​amp;​rft.aulast=Lance+Davis&​amp;​rft.btitle=CentOS+3.1+has+now+been+released&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos%2F2004-March%2F000015.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-10"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Lance Davis (10 tháng 6 năm 2005). “[CentOS-announce] CentOS 3.5 i386 is released”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Lance+Davis&​amp;​rft.aulast=Lance+Davis&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+3.5+i386+is+released&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2005-June%2F011810.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-11"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Lance Davis (1 tháng 11 năm 2005). “[CentOS-announce] CentOS 3.6 is released.”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Lance+Davis&​amp;​rft.aulast=Lance+Davis&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+3.6+is+released.&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+11+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2005-November%2F012349.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-12"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Lance Davis (10 tháng 4 năm 2006). “[CentOS-announce] CentOS 3.7 is released”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Lance+Davis&​amp;​rft.aulast=Lance+Davis&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+3.7+is+released&​amp;​rft.date=10+th%C3%A1ng+4+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2006-April%2F012807.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-13"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (25 tháng 8 năm 2006). “[CentOS-announce] Subject: CentOS 3.8 is released for i386 and x86_64”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+Subject%3A+CentOS+3.8+is+released+for+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2006-August%2F013178.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-14"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​CentOS Team (26 tháng 7 năm 2007). “CentOS 3.9 is released for i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 10 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=CentOS+Team&​amp;​rft.aulast=CentOS+Team&​amp;​rft.btitle=CentOS+3.9+is+released+for+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2008-10-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2007-July%2F014084.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-15"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​DistroWatch.com (9 tháng 3 năm 2005). “Distribution Release: CentOS 4”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=DistroWatch.com&​amp;​rft.aulast=DistroWatch.com&​amp;​rft.btitle=Distribution+Release%3A+CentOS+4&​amp;​rft.date=9+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdistrowatch.com%2F2439&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-16"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​DistroWatch.com (14 tháng 2 năm 2005). “Distribution Release: Red Hat Enterprise Linux 4”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=DistroWatch.com&​amp;​rft.aulast=DistroWatch.com&​amp;​rft.btitle=Distribution+Release%3A+Red+Hat+Enterprise+Linux+4&​amp;​rft.date=14+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdistrowatch.com%2F%3Fnewsid%3D02364&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-17"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (12 tháng 6 năm 2005). “[CentOS-announce] CentOS 4 i386 - CentOS 4.1 i386 is available”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+4+i386+-+CentOS+4.1+i386+is+available&​amp;​rft.date=12+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2005-June%2F011812.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-18"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (13 tháng 10 năm 2005). “[CentOS-announce] CentOS-4.2 is Released for i386, x86_64, ia64, s390, s390x and alpha architectures”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS-4.2+is+Released+for+i386%2C+x86_64%2C+ia64%2C+s390%2C+s390x+and+alpha+architectures&​amp;​rft.date=13+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2005-October%2F012286.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-19"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (21 tháng 3 năm 2006). “[CentOS-announce] CentOS 4.3 is Released for i386, x86_64, and ia64”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+4.3+is+Released+for+i386%2C+x86_64%2C+and+ia64&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2006-March%2F012763.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-20"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (30 tháng 8 năm 2006). “[CentOS-announce] CentOS 4.4 is released for i386 and x86_64”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+4.4+is+released+for+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=30+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2006&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2006-August%2F013185.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-21"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (17 tháng 5 năm 2007). “[CentOS-announce] CentOS 4.5 is released for i386, x86_64, and ia64”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+4.5+is+released+for+i386%2C+x86_64%2C+and+ia64&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2007-May%2F013778.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-22"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​DistroWatch.com (16 tháng 12 năm 2007). “Distribution Release: CentOS 4.6”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=DistroWatch.com&​amp;​rft.aulast=DistroWatch.com&​amp;​rft.btitle=Distribution+Release%3A+CentOS+4.6&​amp;​rft.date=2008-11-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdistrowatch.com%2F%3Fnewsid%3D04657&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-23"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​DistroWatch.com (16 tháng 11 năm 2007). “Distribution Release: Red Hat Enterprise Linux 4.6”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=DistroWatch.com&​amp;​rft.aulast=DistroWatch.com&​amp;​rft.btitle=Distribution+Release%3A+Red+Hat+Enterprise+Linux+4.6&​amp;​rft.date=2008-11-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdistrowatch.com%2F%3Fnewsid%3D04592&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-24"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (13 tháng 9 năm 2008). “CentOS 4.7 is released for i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=CentOS+4.7+is+released+for+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2008-09-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2008-September%2F015241.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-25"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (24 tháng 7 năm 2008). “Red Hat Enterprise Linux 4.7 GA Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 14 tháng 9 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+4.7+GA+Announcement&​amp;​rft.date=2008-09-14&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv4-announce%2F2008-July%2Fmsg00002.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-26"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (21 tháng 8 năm 2009). “CentOS 4 i386 and x86_64 release of CentOS-4.8”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=CentOS+4+i386+and+x86_64+release+of+CentOS-4.8&​amp;​rft.date=21+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2009-August%2F016106.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-27"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (18 tháng 5 năm 2009). “Red Hat Enterprise Linux 4.8 GA Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+4.8+GA+Announcement&​amp;​rft.date=2010-03-12&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv4-announce%2F2009-May%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-28"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Johnny Hughes (2 tháng 3 năm 2011). “CentOS 4 i386 and x86_64 release of CentOS-4.9”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Johnny+Hughes&​amp;​rft.aulast=Johnny+Hughes&​amp;​rft.btitle=CentOS+4+i386+and+x86_64+release+of+CentOS-4.9&​amp;​rft.date=2+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-March%2F017255.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-29"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (16 tháng 2 năm 2011). “Red Hat Enterprise Linux 4.9 GA Announcement”.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+4.9+GA+Announcement&​amp;​rft.date=16+th%C3%A1ng+2+n%C4%83m+2011&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv4-announce%2F2011-February%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-30"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (12 tháng 4 năm 2007). “Release for CentOS-5 i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2007-April%2F013660.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-31"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (15 tháng 3 năm 2007). “Red Hat Enterprise Linux 5 Now Available”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5+Now+Available&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv5-announce%2F2007-March%2Fmsg00001.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-32"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (2 tháng 12 năm 2007). “Release for CentOS-5.1 i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.1+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2007-December%2F014476.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-33"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (7 tháng 11 năm 2007). “Red Hat Enterprise Linux 5.1 General Availability Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.1+General+Availability+Announcement&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv5-announce%2F2007-November%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-34"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (24 tháng 6 năm 2008). “Release for CentOS-5.2 i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.2+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2009-02-03&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2008-June%2F014999.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-35"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (21 tháng 5 năm 2008). “Red Hat Enterprise Linux 5.2 General Availability Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.2+General+Availability+Announcement&​amp;​rft.date=2009-01-22&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv5-announce%2F2008-May%2Fmsg00002.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-36"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (1 tháng 4 năm 2009). “Release for CentOS-5.3 i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.3+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2009-04-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2009-April%2F015711.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-37"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (20 tháng 1 năm 2009). “Red Hat Enterprise Linux 5.3 General Availability Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 1 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.3+General+Availability+Announcement&​amp;​rft.date=2009-01-22&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv5-announce%2F2009-January%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-MLKS-38"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Singh,​ Karanbir (21 tháng 10 năm 2009). “[CentOS-announce] Release for CentOS-5.4 i386 and x86_64”. lists.centos.org<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Singh%2C+Karanbir&​amp;​rft.aufirst=Karanbir&​amp;​rft.aulast=Singh&​amp;​rft.btitle=%7F%27%22%60UNIQ--nowiki-00000062-QINU%60%22%27%7FCentOS-announce%7F%27%22%60UNIQ--nowiki-00000063-QINU%60%22%27%7F+Release+for+CentOS-5.4+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2009-10-24&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=lists.centos.org&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2009-October%2F016195.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-39"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (2 tháng 9 năm 2009). “Red Hat Enterprise Linux 5.4 GA Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 9 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.4+GA+Announcement&​amp;​rft.date=2009-09-22&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv5-announce%2F2009-September%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS5.5Announcement-40">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Singh,​ Karanbir (14 tháng 5 năm 2010). “[CentOS-announce] Release for CentOS-5.5 i386 and x86_64”. lists.centos.org<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Singh%2C+Karanbir&​amp;​rft.aufirst=Karanbir&​amp;​rft.aulast=Singh&​amp;​rft.btitle=%7F%27%22%60UNIQ--nowiki-00000064-QINU%60%22%27%7FCentOS-announce%7F%27%22%60UNIQ--nowiki-00000065-QINU%60%22%27%7F+Release+for+CentOS-5.5+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2010-05-15&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=lists.centos.org&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2010-May%2F016638.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-RHEL5.5Announcement-41"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux 5 (Tikanga) announcement mailing-list (31 tháng 3 năm 2010). “[rhelv5-announce] Red Hat Enterprise Linux 5.5 GA Announcement”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 15 tháng 5 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+5+%28Tikanga%29+announcement+mailing-list&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+5+%28Tikanga%29+announcement+mailing-list&​amp;​rft.btitle=%7F%27%22%60UNIQ--nowiki-00000066-QINU%60%22%27%7Frhelv5-announce%7F%27%22%60UNIQ--nowiki-00000067-QINU%60%22%27%7F+Red+Hat+Enterprise+Linux+5.5+GA+Announcement&​amp;​rft.date=2010-05-15&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv5-announce%2F2010-March%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS5.6Announcement-42">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-5.6 i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 4 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.6+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-04-08&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-April%2F017282.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.6_Now_Available-43"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux 5.6 Now Available”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 1 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.6+Now+Available&​amp;​rft.date=2011-01-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fpress.redhat.com%2F2011%2F01%2F13%2Fred-hat-enterprise-linux-5-6-now-available%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS5.7Announcemement-44"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-5.7 i386 and x86_64”. 13 tháng 9 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 13 tháng 9 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.7+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-09-13&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-September%2F017727.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.7_Release_Notes-45"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux 5.7 Release Notes”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 7 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.7+Release+Notes&​amp;​rft.date=2011-07-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F5%2Fhtml%2F5.7_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS5.8Announcemement-46"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-5.8 i386 and x86_64”. 7 tháng 3 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.8+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2012-03-08&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2012-March%2F018478.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.8_Release_Notes-47"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux 5.8 Release Notes”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.8+Release+Notes&​amp;​rft.date=2012-02-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F5%2Fhtml%2F5.8_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS5.9Announcemement-48"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-5.9 i386 and x86_64”. 17 tháng 1 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 17 tháng 1 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-5.9+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2013-01-17&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2013-January%2F019205.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Red_Hat_Enterprise_Linux_5.9_Release_Notes-49"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux 5.9 Release Notes”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+5.9+Release+Notes&​amp;​rft.date=2013-01-07&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F5%2Fhtml%2F5.9_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.0Announcement-50"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-6.0 i386 and x86_64”. 10 tháng 7 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.0+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-07-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-July%2F017645.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-51"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (10 tháng 11 năm 2010). “Red Hat Enterprise Linux 6 Now Available”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 11 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+6+Now+Available&​amp;​rft.date=2010-11-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Farchives%2Frhelv6-announce%2F2010-November%2Fmsg00000.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.1Announcement-52"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-6.1 i386 and x86_64”. 9 tháng 12 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 9 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.1+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-12-09&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-December%2F018312.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-53"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (19 tháng 5 năm 2011). “Red Hat Delivers Red Hat Enterprise Linux 6.1”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 5 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Delivers+Red+Hat+Enterprise+Linux+6.1&​amp;​rft.date=2011-05-19&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Fabout%2Fnews%2Fprarchive%2F2011%2FRed-Hat-Delivers-Red-Hat-Enterprise-Linux-6-1&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.2Announcement-54">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-6.2 i386 and x86_64”. 20 tháng 12 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.2+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-12-20&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-December%2F018335.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-55"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (6 tháng 12 năm 2011). “Red Hat Enterprise Linux 6.2 Release Notes”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 6 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+6.2+Release+Notes&​amp;​rft.date=2011-12-06&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F6%2Fhtml%2F6.2_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.3Announcement-56">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-6.3 i386 and x86_64”. 9 tháng 7 năm 2012<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 9 tháng 7 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.3+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2012-07-09&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2012-July%2F018706.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-57"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team (21 tháng 6 năm 2012). “Red Hat Enterprise Linux 6.3 Release Notes”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+6.3+Release+Notes&​amp;​rft.date=2012-06-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F6%2Fhtml-single%2F6.3_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.4Announcement-58">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-6.4 i386 and x86_64”. centos.org. 8 tháng 3 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 8 tháng 3 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.4+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2013-03-08&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=centos.org&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2013-March%2F019276.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-59"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux 6.4 Release Notes”. Red Hat. 21 tháng 2 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 2 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+6.4+Release+Notes&​amp;​rft.date=2013-02-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Red+Hat&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F6%2Fhtml-single%2F6.4_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.5Announcement-60">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Release for CentOS-6.5 i386 and x86_64”. centos.org. 1 tháng 12 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 12 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.5+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2013-12-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=centos.org&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2013-December%2F020032.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-61"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux 6.5 Release Notes”. Red Hat. 21 tháng 11 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 11 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+6.5+Release+Notes&​amp;​rft.date=2013-11-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Red+Hat&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Fdocs.redhat.com%2Fdocs%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F6%2Fhtml-single%2F6.5_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-62"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Are 32-bit applications supported in RHEL 7? - Red Hat Customer Portal”. Access.redhat.com. 17 tháng 12 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Are+32-bit+applications+supported+in+RHEL+7%3F+-+Red+Hat+Customer+Portal&​amp;​rft.date=2014-06-20&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Access.redhat.com&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Faccess.redhat.com%2Fsite%2Fsolutions%2F509373&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS7.0Announcement-63">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​b</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (7 tháng 7 năm 2014). “[CentOS-announce] Release for CentOS-7 on x86_64”. centos.org<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 7 tháng 7 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+Release+for+CentOS-7+on+x86_64&​amp;​rft.date=2014-07-07&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=centos.org&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2014-July%2F020393.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-64"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprisse Linux 7 Release Note”. Red Hat. 10 tháng 6 năm 2014<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 6 năm 2014</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprisse+Linux+7+Release+Note&​amp;​rft.date=2014-06-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Red+Hat&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Faccess.redhat.com%2Fsite%2Fdocumentation%2Fen-US%2FRed_Hat_Enterprise_Linux%2F7%2Fhtml%2F7.0_Release_Notes%2Findex.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-65"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Red Hat Enterprise Linux team. “Red Hat Enterprise Linux Life Cycle”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 2 tháng 2 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.aulast=Red+Hat+Enterprise+Linux+team&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+Life+Cycle&​amp;​rft.date=2012-02-02&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=https%3A%2F%2Faccess.redhat.com%2Fsupport%2Fpolicy%2Fupdates%2Ferrata%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-66"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (17 tháng 10 năm 2008). “CentOS 4.7 Server CD — i386 Released”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 1 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=CentOS+4.7+Server+CD%26nbsp%3B%E2%80%94+i386+Released&​amp;​rft.date=2009-01-23&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2006-May%2F012927.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-67"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Patrice Guay (18 tháng 2 năm 2008). “CentOS 5 i386 - The CentOS-5.1 i386 Live CD is released”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 3 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Patrice+Guay&​amp;​rft.aulast=Patrice+Guay&​amp;​rft.btitle=CentOS+5+i386+-+The+CentOS-5.1+i386+Live+CD+is+released&​amp;​rft.date=2009-03-25&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2008-February%2F014688.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-68"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Patrice Guay (17 tháng 7 năm 2008). “CentOS 5 i386 - The CentOS-5.2 i386 Live CD is released”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 3 tháng 2 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Patrice+Guay&​amp;​rft.aulast=Patrice+Guay&​amp;​rft.btitle=CentOS+5+i386+-+The+CentOS-5.2+i386+Live+CD+is+released&​amp;​rft.date=2009-02-03&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2008-July%2F015148.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5.3_live-69"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“[CentOS-announce] CentOS 5 i386 - The CentOS-5.3 i386 Live CD is released”. CentOS mailing list<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+CentOS+5+i386+-+The+CentOS-5.3+i386+Live+CD+is+released&​amp;​rft.date=2009-06-22&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=CentOS+mailing+list&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2009-May%2F015944.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-70"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (25 tháng 7 năm 2011). “Release for CentOS-6.0 LiveCD i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 7 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.0+LiveCD+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-07-25&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-July%2F017658.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-71"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (27 tháng 7 năm 2011). “Release for CentOS-6.0 LiveDVD i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 28 tháng 7 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.0+LiveDVD+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-07-28&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-July%2F017659.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-72"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (28 tháng 7 năm 2011). “Release for CentOS-6.0 Minimal i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 29 tháng 7 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.0+Minimal+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-07-29&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-July%2F017660.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-73"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (9 tháng 12 năm 2011). “Release for CentOS-6.1 LiveCD i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.1+LiveCD+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-12-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-December%2F018313.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-74"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (9 tháng 12 năm 2011). “Release for CentOS-6.1 LiveDVD i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.1+LiveDVD+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-12-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-December%2F018314.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-75"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​Karanbir Singh (9 tháng 12 năm 2011). “Release for CentOS-6.1 Minimal i386 and x86_64”<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 10 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.au=Karanbir+Singh&​amp;​rft.aulast=Karanbir+Singh&​amp;​rft.btitle=Release+for+CentOS-6.1+Minimal+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2011-12-10&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2011-December%2F018315.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.2ReleaseNotes-76">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“CentOS 6.2 Release Notes”. 20 tháng 12 năm 2011<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 12 năm 2011</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=CentOS+6.2+Release+Notes&​amp;​rft.date=2011-12-20&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwiki.centos.org%2FManuals%2FReleaseNotes%2FCentOS6.2&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CentOS6.4LiveAnnouncement-77">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“[CentOS-announce] Release for CentOS-6.4 LiveCD and LiveDVD for i386 and x86_64”. 22 tháng 5 năm 2013<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 2 tháng 6 năm 2013</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=%5BCentOS-announce%5D+Release+for+CentOS-6.4+LiveCD+and+LiveDVD+for+i386+and+x86_64&​amp;​rft.date=2013-06-02&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Flists.centos.org%2Fpipermail%2Fcentos-announce%2F2013-May%2F019739.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-about-78"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“About CentOS”. CentOS<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=About+CentOS&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=CentOS&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.centos.org%2Fmodules%2Ftinycontent%2Findex.php%3Fid%3D2&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-79"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Red Hat Enterprise Linux server details”. Red Hat<span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2008</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Red+Hat+Enterprise+Linux+server+details&​amp;​rft.date=2008-06-01&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Red+Hat&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.redhat.com%2Frhel%2Fserver%2Fdetails%2F%23architectures&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-80"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Retirement of TaoLinux”. CentOS Project<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 21 tháng 4 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACentOS&​amp;​rft.btitle=Retirement+of+TaoLinux&​amp;​rft.date=2009-04-21&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=CentOS+Project&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.centos.org%2Fmodules%2Fnews%2Farticle.php%3Fstoryid%3D135&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-81"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Perlow,​ Jason. (2 August 2009). CentOS: Getting Their S#!t Together is a Top Priority. <​i>​ZDNet</​i></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1329
 +Cached time: 20181014153434
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.596 seconds
 +Real time usage: 0.635 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3100/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 127770/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1388/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 82491/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.274/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.43 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 507.326 ​     1 -total
 + ​70.54% ​ 357.868 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​55.78% ​ 282.969 ​    80 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​14.54% ​  ​73.762 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_OS
 +  9.28%   ​47.083 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  1.64%    8.340      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +  1.57%    7.988      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Start_date
 +  1.40%    7.080      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Xem_th&​ecirc;​m
 +  0.89%    4.500      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  0.72%    3.664      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hidden_begin
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1330951-0!canonical and timestamp 20181014153433 and revision id 21430087
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05152-centos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)