User Tools

Site Tools


05195-cerejeiras-la-gi

Cerejeiras là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 2783,31 km², dân số năm 2007 là 16290 người, mật độ 5,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05195-cerejeiras-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)