User Tools

Site Tools


05213-cerro-cor-la-gi

Cerro Corá là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Norte, Brasil. Đô thị này có diện tích 393,569 km², dân số năm 2007 là 11070 người, mật độ 28,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05213-cerro-cor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)