User Tools

Site Tools


05216-cerro-largo-la-gi

Cerro Largo là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 177,674 km², dân số năm 2007 là 12487 người, mật độ 70,28 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05216-cerro-largo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)