User Tools

Site Tools


05217-cerro-negro-la-gi

Cerro Negro là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 416,774 km², dân số năm 2007 là 3948 người, mật độ 95 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05217-cerro-negro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)