User Tools

Site Tools


05222-ch-a-t-ti-n-la-gi

Chùa Đót Tiên ở Thanh Hóa, trên núi Non Tiên, gần cửa sông Lạch Bạng, được xây dựng nhiều lần (1755 và 1770). Đây vốn là căn cứ Biện Sơn.

Chùa còn giữ được nhiều bia hiệu các thời Minh Mệnh, Tự Đức, Khải Định. Chùa có thờ tượng Liễu Hạnh Công chúa (vua Lê Cảnh Hưng). Chùa được trùng tu nhiều lần, gần đây là: 1991, 2006.

05222-ch-a-t-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)