User Tools

Site Tools


05222-ch-a-t-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05222-ch-a-t-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chùa Đót Tiên</​b>​ ở Thanh Hóa, trên núi Non Tiên, gần cửa sông Lạch Bạng, được xây dựng nhiều lần (1755 và 1770). Đây vốn là căn cứ Biện Sơn.
 +</​p><​p>​Chùa còn giữ được nhiều bia hiệu các thời Minh Mệnh, Tự Đức, Khải Định. Chùa có thờ tượng Liễu Hạnh Công chúa (vua Lê Cảnh Hưng). Chùa được trùng tu nhiều lần, gần đây là: 1991, 2006.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1262
 +Cached time: 20181016194052
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.052 seconds
 +Real time usage: 0.086 seconds
 +Preprocessor visited node count: 213/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9277/​2097152 bytes
 +Template argument size: 374/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.020/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 839 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​71.107 ​     1 -total
 + ​70.80% ​  ​50.341 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​49.15% ​  ​34.952 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​19.66% ​  ​13.982 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​17.68% ​  ​12.571 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.47%    6.736      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.28%    6.598      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  4.66%    3.312      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377703-0!canonical and timestamp 20181016194051 and revision id 22475088
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05222-ch-a-t-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)