User Tools

Site Tools


05223-ch-a-th-i-b-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05223-ch-a-th-i-b-nh-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chùa Thới Bình</​b>​ tọa lạc tại ngã ba vàm Rạch Dừa thuộc ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An<sup id="​cite_ref-LA_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Chùa được ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định xếp hạng di tích theo quyết định Số 400/QĐ.UB, ngày 22-2-1997<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<​p>​Đây là một trong những ngôi cổ tự ở Long An xuất hiện cùng với quá trình Nam tiến đầy gian khổ của lưu dân người Việt với lòng mộ đạo của phật tử từ một thảo am ban đầu chùa đã phát triển thành một Đại Già lam. Là địa điểm lưu niệm một cao tăng trong lịch sử Phật giáo Việt Nam: Quốc sư Thích Từ Nhẫn<​sup id="​cite_ref-LA_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</​p><​p>​Chùa Thới Bình còn là một trong những ngôi tam bảo cuối cùng của Việt Nam được triều đình phong kiến sắc tứ<sup id="​cite_ref-LA_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ …
 +</p>
 +
 +<​p>​Chùa Thới Bình bản thân nó thể hiện những giá trị văn hóa phong phú đặc biệt là văn hóa Phật giáo nhưng vẫn đậm đà bản sắc dân tộc<​sup id="​cite_ref-LA_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181011011135
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.080 seconds
 +Preprocessor visited node count: 194/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5520/​2097152 bytes
 +Template argument size: 374/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1469/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.007/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 577 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​48.131 ​     1 -total
 + ​76.15% ​  ​36.651 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c_Ph&#​7853;​t_gi&​aacute;​o_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​72.61% ​  ​34.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​53.78% ​  ​25.885 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​23.59% ​  ​11.353 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.83%    3.770      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1339153-0!canonical and timestamp 20181011011135 and revision id 26422592
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05223-ch-a-th-i-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)