User Tools

Site Tools


05224-ch-azua-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05224-ch-azua-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Azide chì</​b>​ (Pb(N<​sub>​3</​sub>​)<​sub>​2</​sub>​) là một chất nổ, có độ nhạy nổ cao. Nó thường được bảo quản và vận chuyển bằng cách bỏ vào trong các lọ bằng cao su đặt trong môi trường nước. Nó nổ khi rơi từ độ cao 150 mm hoặc khi có ma sát. Tốc độ nổ của nó vào khoảng 5.180 m/s. Nó được sử dụng làm kíp nổ, làm thuốc nổ mồi trong các ngòi nổ. Ở dạng tinh thể màu trắng nó có mật độ nhồi 4,71 g/cm³.
 +</​p><​p>​Azit chì phản ứng với đồng, kẽm hay một số hợp kim của đồng hoặc kẽm tạo thành các loại Azit khác. Ví dụ, azide đồng thậm chí còn nhạy nổ hơn azide chì.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1270
 +Cached time: 20181016185524
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.133 seconds
 +Preprocessor visited node count: 264/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 9565/​2097152 bytes
 +Template argument size: 489/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​78.203 ​     1 -total
 + ​68.01% ​  ​53.185 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​40.83% ​  ​31.932 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​20.08% ​  ​15.704 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_h&​oacute;​a_h&#​7885;​c
 + ​17.40% ​  ​13.606 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.85%    7.705      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.19%    5.625      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Explosivebox
 +  4.22%    3.299      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​102388-0!canonical and timestamp 20181016185524 and revision id 36293525
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05224-ch-azua-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)