User Tools

Site Tools


05227-ch-de-alegria-la-gi

Chã de Alegria là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 58,299 km², dân số năm 2007 là 11000 người, mật độ 185,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05227-ch-de-alegria-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)