User Tools

Site Tools


05229-ch-grande-la-gi

Chã Grande là một đô thị thuộc bang Pernambuco, Brasil. Đô thị này có diện tích 70 km², dân số năm 2007 là 19900 người, mật độ 284,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05229-ch-grande-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)