User Tools

Site Tools


05230-ch-hoang-ch-u-phi-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05230-ch-hoang-ch-u-phi-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chó hoang châu Phi</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Lycaon pictus</​b></​i>​) là một loài động vật có vú trong họ Chó, bộ Ăn thịt. Loài này được Temminck mô tả năm 1820.<​sup id="​cite_ref-msw3_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ Chúng là loài có cú cắn mạnh nhất trong các loài động vật có vú trong bộ ăn thịt.
 +</​p><​p>​Đã từng có khoảng 500.000 con chó hoang dã châu Phi trong 39 quốc gia, và bầy 100 con hoặc nhiều hơn không phải là hiếm. Nay chỉ có khoảng 3.000-5.500 trong ít hơn 25 quốc gia, hoặc có lẽ chỉ có 14 quốc gia. Chúng chủ yếu được tìm thấy ở miền đông và miền nam châu Phi, chủ yếu ở hai quần thể còn lại lớn liên quan với dự trữ, Selous Game Reserve ở Tanzania và dân số tập trung ở phía bắc Botswana và Namibia phía đông. Dân số nhỏ hơn nhưng dường như an toàn của một số 100 cá nhân được tìm thấy ở Zimbabwe (Vườn quốc gia Hwange), Nam Phi (Vườn quốc gia Kruger), và phức hợp Ruaha / Rungwa / Kisigo của Tanzania. Quần thể bị cô lập vẫn tồn tại Zambia, Kenya và Mozambique.
 +Con chó châu Phi hoang dã bị đe dọa bởi nạn nhân mãn của con người, mất nơi sống và giết chết kiểm soát động vật ăn thịt. Nó sử dụng vùng lãnh thổ rất lớn (và như vậy chỉ có thể tồn tại trong động vật hoang dã đông đảo).
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1296
 +Cached time: 20181012101425
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.248 seconds
 +Real time usage: 0.326 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1756/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 40829/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1372/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5764/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.047/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.7 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 252.563 ​     1 -total
 + ​52.14% ​ 131.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​27.02% ​  ​68.255 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.07% ​  ​50.698 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.85% ​  ​32.442 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MSW3
 + ​11.96% ​  ​30.207 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 + ​10.72% ​  ​27.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  7.59%   ​19.176 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Canidae
 +  6.30%   ​15.919 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  6.22%   ​15.718 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Carnivora-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333008-0!canonical and timestamp 20181012101425 and revision id 42726144
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05230-ch-hoang-ch-u-phi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)