User Tools

Site Tools


05231-ch-l-ng-r-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05231-ch-l-ng-r-m-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chó lông rậm</​b>​ hay <​b>​chó bờm</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Speothos venaticus</​b></​i>​) là một loài động vật thuộc họ Chó. Chó lông rậm được tìm thấy ở Trung và Nam Mỹ, bao gồm Panama, Colombia, Venezuela, Bolivia, Peru, Ecuador, Guianas, Paraguay, phía đông bắc Argentina (tỉnh Misiones) và Brazil (từ rừng nhiệt đới Amazon bang Amazonas). Mặc dù phạm vi rộng lớn của nó, nó là rất hiếm trong hầu hết các khu vực, ngoại trừ ở Suriname<​sup id="​cite_ref-science.smith.edu_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>,​ lần đầu tiên được xác định bởi các nhà khoa học dưới dạng hóa thạch trong các hang động Brazil và họ tin nó đã tuyệt chủng. Nó là loài duy nhất còn sống trong chi của nó, Speothos.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1323
 +Cached time: 20181011150834
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.252 seconds
 +Real time usage: 0.331 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1959/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 48571/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1485/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6602/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.060/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.98 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 273.060 ​     1 -total
 + ​51.66% ​ 141.071 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​29.06% ​  ​79.359 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​22.00% ​  ​60.062 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​16.43% ​  ​44.859 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN2011.2
 + ​15.52% ​  ​42.391 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IUCN
 + ​14.22% ​  ​38.836 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​13.20% ​  ​36.040 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.45%   ​23.073 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Canidae
 +  7.19%   ​19.622 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333047-0!canonical and timestamp 20181011150833 and revision id 42655987
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05231-ch-l-ng-r-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)