User Tools

Site Tools


05236-ch-nh-kh-ch-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05236-ch-nh-kh-ch-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​London_Summit_2009-1.jpg/​250px-London_Summit_2009-1.jpg"​ width="​250"​ height="​138"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0e/​London_Summit_2009-1.jpg/​375px-London_Summit_2009-1.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​0/​0e/​London_Summit_2009-1.jpg 2x" data-file-width="​494"​ data-file-height="​272"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Ảnh các đại biểu trong hội nghị của G20 tại London 2 tháng 4 năm 2009.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Chính khách</​b>,​ <​b>​Chính trị gia</​b>​ hay <​b>​Nhà chính trị</​b>,​ là một người tham gia trong việc gây ảnh hưởng tới chính sách công và ra quyết định. Trong đó bao gồm những người giữ những vị trí ra quyết định trong chính phủ và những người tìm kiếm những vị trí đó, dù theo phương thức bầu cử, bổ nhiệm, đảo chính, gian lận bầu cử, quyền thừa kế hay các phương thức khác.
 +</p>
  
 +<​p>​Trong nhiều tài liệu tiếng Việt, các từ Hán Việt "​chính khách"​ và "​chính trị gia" (hay "nhà chính trị"​) thường được dùng với ý nghĩa tương đương (tiếng Nhật cũng thường dùng tương tự) dùng để chỉ những người hoạt động chính trị trong chế độ nghị viện. Tuy nhiên, trong từ nguyên "​chính khách"​ (政客) và "​chính trị gia" (政治家) có ý nghĩa khác nhau.
 +</​p><​p>​Trong Trung văn, từ "​chính khách"​ tương ứng với từ "​statesman"​ trong tiếng Anh, dùng để chỉ những người hoạt động chính trị nói chung như các hành động, tư tưởng, lời nói có ảnh hưởng tích cực rộng lớn đến xã hội như là một lãnh đạo. Trong khi đó, từ "​chính trị gia" chỉ mang một phần ý nghĩa của từ "​chính khách",​ dùng phân biệt để chỉ các nhân vật hoạt động chính trị có vai trò hoặc ảnh hưởng đặc biệt quan trọng, gần tương ứng với từ "​politician"​ trong tiếng Anh, như các lãnh tụ quốc gia hoặc chính đảng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181016214916
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.084 seconds
 +Real time usage: 0.117 seconds
 +Preprocessor visited node count: 239/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7856/​2097152 bytes
 +Template argument size: 85/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1094/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​72.339 ​     1 -total
 + ​65.55% ​  ​47.421 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​43.90% ​  ​31.755 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​20.10% ​  ​14.540 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​17.69% ​  ​12.798 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​10.29% ​   7.441      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.29%    6.718      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  3.85%    2.783      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​776142-0!canonical and timestamp 20181016214916 and revision id 41104257
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05236-ch-nh-kh-ch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)