User Tools

Site Tools


05237-ch-nh-ph-l-m-th-i-i-h-n-d-n-qu-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05237-ch-nh-ph-l-m-th-i-i-h-n-d-n-qu-c-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chính phủ Lâm thời Đại Hàn Dân Quốc</​b>​ (tiếng Hàn: 대한민국임시정부;​ Daehan Minguk Imsi Jeongbu) là một chính phủ lưu vong được thành lập ngày 13 tháng 4 năm 1919. Phong trào 1 tháng 3 là một động lực đáng kể, thu hút tinh thần dân tộc trong giai đoạn Đế quốc Đại Hàn bị Nhật đô hộ. Cao điểm của phong trào này là chính phủ lâm thời, khai sinh tại Thượng Hải, Trung Hoa, hầu tổ chức công cuộc kháng Nhật khi Đế quốc Nhật Bản mở cuộc xâm lăng Mãn Châu. Phong trào độc lập vẫn được Hàn Quốc kỷ niệm vào 1 tháng 3 hàng năm, và đã được coi là ngày lễ toàn quốc.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Sau cuộc Cách mạng Tân Hợi lật đổ nhà Thanh thì Trung Hoa rơi vào tình trạng bất ổn. Nhật Bản nhân đó muốn thúc đẩy Chính phủ Trung Hoa Dân quốc phải nhượng bộ để Nhật củng cố thuộc địa ở Viễn Đông. Đế quốc Đại Hàn đã bị thôn tính từ năm 1910 nhưng Nhật còn tham vọng dùng Hàn Quốc làm bàn đạp lấn chiếm sang Mãn Châu.
 +</​p><​p>​Trước chính sách đồng hóa và phép cai trị hà khắc của thực dân Nhật, dân tình Hàn Quốc ngày càng chán ghét người Nhật. Giới trí thức thì càng căm phẫn khi người Nhật ra lệnh cấm dạy tiếng Hàn ở trường. Ngày 1 tháng 3 năm 1919, dân chúng Hàn Quốc tổ chức cuộc xuống đường phản đối thật quy mô trên phạm vi toàn quốc. Nhà chức trách Nhật phản ứng bằng cách trấn áp, khiến hàng nghìn người bị sát hại.
 +</​p><​p>​Dù thất bại, phong trào Độc lập mồng 1 tháng Ba đã tạo nên tiếng vang hun đúc tinh thần dân tộc và lòng yêu nước của người Hàn Quốc. Theo gót phong trào này là chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân quốc ra đời tại Thượng Hải để điều hành phong trào kháng Nhật, chống lại bước tiến của Nhật vào Mãn Châu Lý. Trung Quốc, một trong những quốc gia có căng thẳng với Nhật, đã đồng ý cho Chính phủ lâm thời được tồn tại và 2 Chính phủ đã cộng tác chung với nhau để chống lại Nhật Bản.
 +</​p><​p>​Về mặt đối ngoại chính phủ lâm thời Đại Hàn không được các cường quốc đương thời công nhận trừ chính phủ Trung Hoa Dân quốc. Hoạt động chính của chính phủ lâm thời là điều hợp các lực lượng võ trang chống Nhật suốt hai thập niên 1920 và 1930, trong đó có trận Chingshanli vào Tháng 10, 1920 và cuộc tấn công phái đoàn quân sự Nhật ở Thượng Hải vào Tháng 4, 1932. Đến năm 1940 thì chính phủ lâm thời cho thành lập Hàn Quốc Quang phục quân tập hợp gần như tất cả các lực lượng Hàn Quốc lưu vong. Ngày 9 Tháng 12, 1941 chính phủ lâm thời ra thông cáo tuyên chiến với phe Trục và điều binh chặn đánh quân Nhật ở Trung Hoa và Đông Nam Á. Hàn Quốc Quang Quang Phục Quân còn mở đường dây hợp tác với Cơ quan Tình báo chiến lược (OSS) của Hoa Kỳ nhưng kế hoạch bàn thảo chưa thực hiện được thì Đế quốc Nhật Bản tuyên bố đầu hàng phe Đồng minh ngày 2 Tháng 9, 1945.
 +</​p><​p>​Nước Đại Hàn sau đó bị Hoa Kỳ và Liên Xô chiếm đóng; chính phủ lâm thời Đại Hàn Dân Quốc ngưng hoạt động, nhường chỗ cho hai chính thể mới: Đại Hàn Dân quốc ở miền Nam và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ở miền Bắc.
 +</​p><​p>​Trụ sở hoạt động của chính phủ lâm thời tại Thượng Hải và Trung Kinh nay được lưu giữ là viện bảo tàng.
 +</p>
 +
 +<​p>​Chính phủ lâm thời Hàn Quốc đã đóng vai trò không nhiều, song thiết thực trong cuộc chiến chống lại Nhật Bản. Khi Đế quốc Nhật đem quân xâm lược Trung Quốc toàn diện, làm nổ ra cuộc Chiến tranh Trung-Nhật,​ người dân Hàn Quốc đã cùng nhau đứng về Trung Quốc.
 +</​p><​p>​Do có hàng triệu người gốc Hàn Quốc bị sát hại hoặc làm nô lệ tình dục cho lính Nhật, rất nhiều người Hàn Quốc đã bắt liên lạc với Chính phủ lâm thời, và phần nhiều đã bí mật tham gia Hàn Quốc Quang phục Quân, mặc dù phần đông trong số đó đã tham gia lực lượng vũ trang Trung Quốc của Tưởng Giới Thạch. Chính phủ lâm thời đã cung cấp tài chính, vũ khí, sĩ quan và chiến lược chiến đấu chống quân Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Đồng minh hiệp lực đánh Nhật Bản.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181025053132
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.176 seconds
 +Real time usage: 0.218 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1717/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42713/​2097152 bytes
 +Template argument size: 8808/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.2 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 148.074 ​     1 -total
 + ​69.97% ​ 103.614 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Former_Country
 + ​27.93% ​  ​41.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&#​7883;​ch_s&#​7917;​_Tri&#​7873;​u_Ti&​ecirc;​n
 + ​24.71% ​  ​36.595 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_history
 + ​23.82% ​  ​35.277 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​18.98% ​  ​28.099 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sidebar
 +  9.01%   ​13.342 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal-inline
 +  1.98%    2.937      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&#​7843;​_2
 +  1.90%    2.808      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.43%    2.113     13 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​!!
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1377795-0!canonical and timestamp 20181025053132 and revision id 43622132
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05237-ch-nh-ph-l-m-th-i-i-h-n-d-n-qu-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)