User Tools

Site Tools


05238-ch-o-m-o-khoang-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05238-ch-o-m-o-khoang-c-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chào mào khoang cổ</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i><​b>​Spizixos semitorques</​b></​i>​) là một loài chim thuộc họ Chào mào. Nó được tìm thấy ở Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam. Loài chim này ưa thích rừng đồi ở độ cao vừa phải. Chủ yếu là ăn trái cây, chào mào khoang cổ cũng ăn hạt và côn trùng. Chúng thường chỉ sống theo chế độ một vợ một chồng, con cái xây dựng tổ trên cây và đẻ trứng<​sup id="​cite_ref-LPZCollaredFinchBilledBulbul_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181011010316
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.148 seconds
 +Real time usage: 0.199 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1526/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14830/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1701/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 509/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.023/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.04 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.858 ​     1 -total
 + ​80.31% ​ 136.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​40.00% ​  ​67.951 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​19.70% ​  ​33.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  9.15%   ​15.550 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_name
 +  8.58%   ​14.566 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Passeriformes-stub
 +  6.79%   ​11.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.22%   ​10.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commons
 +  5.06%    8.603      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  3.95%    6.711      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1324185-0!canonical and timestamp 20181011010315 and revision id 26802953
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05238-ch-o-m-o-khoang-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)