User Tools

Site Tools


05241-ch-r-ng-h-ng-s-c-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05241-ch-r-ng-h-ng-s-c-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chó rừng hông sọc</​b>​ (danh pháp hai phần: <​i>​Canis adustus</​i>​) là một loài động vật thuộc họ Chó. Chó rừng hông sọc là loài bản địa trung Phi và nam châu Phi.<sup id="​cite_ref-iucn_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Không giống loài bà con của nó, chó rừng lưng đen sống ở đồng bằng mở, loài chó rừng hông sọc sinh sống chủ yếu ở rừng gỗ và rừng cây bụi.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Có 6 phân loài:
 +<sup id="​cite_ref-planetmammiferes_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​p>​
 +<​ul><​li><​i>​Canis adustus adustus</​i>​ (Tây Phi)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis adustus bweha</​i>​ (Đông Phi, Kisumu, Kenya)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis adustus grayi</​i>​ (Morocco và Tunis)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis adustus kaffensis</​i>​ (Kaffa, tây nam Ethiopia)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis adustus lateralis</​i>​ (Kenya, Uasin Gishu Plateau, phía nam của Gabon)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis adustus notatus</​i>​ (Loita Plains, Kenya)</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1328
 +Cached time: 20181012150902
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.172 seconds
 +Real time usage: 0.250 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1564/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 18464/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1368/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 5674/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.49 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 205.409 ​     1 -total
 + ​51.83% ​ 106.457 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​24.44% ​  ​50.195 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​20.05% ​  ​41.190 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.42% ​  ​31.670 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 + ​13.81% ​  ​28.363 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.25%   ​16.953 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 +  7.93%   ​16.280 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikispecies
 +  7.62%   ​15.646 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Carnivora-stub
 +  5.91%   ​12.137 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333005-0!canonical and timestamp 20181012150902 and revision id 26216857
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05241-ch-r-ng-h-ng-s-c-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)