User Tools

Site Tools


05243-ch-s-nh-ch-c-tr-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05243-ch-s-nh-ch-c-tr-i-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chỉ số nhà chọc trời</​b>​ (tiếng Anh: <​i>​Skyscraper Index</​i>​) là một giả thuyết kinh tế học cho rằng các tòa nhà chọc trời cao nhất trên thế giới được xây dựng vào thời điểm trước sự suy sụp kinh tế.<​sup id="​cite_ref-Leonard_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ Các chu kỳ kinh tế và tốc độ xây dựng nhà chọc trời có tương quan với nhau để cho số tiền đầu tư để xây dựng nhà chọc trời lên tới đỉnh cao lúc mà tỷ lệ tăng trưởng không còn lên được nữa theo chu kỳ và nền kinh tế đến kỳ suy thoái. Giả thuyết này do Andrew Lawrence, một giám đốc nghiên cứu tại ngân hàng đầu tư Anh Dresdner Kleinwort Wasserstein,<​sup id="​cite_ref-Berthelseh_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ đưa ra vào tháng 1 năm 1999.<​sup id="​cite_ref-Lawrence_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Các tòa nhà này có thể được hoàn thành sau khi suy thoái đã bắt đầu hay về sau, khi một chu kỳ mới lại kéo lên kinh tế, hoặc kế hoạch xây dựng tòa nhà có thể bị bãi bỏ. Khác với các khái niệm về trước mà dựa trên chiều cao – "​chiều cao là một áp kế đo sự bùng nổ tăng trường"​ – Lawrence dùng các kế hoạch nhà chọc trời để dự đoán các khủng hoảng kinh tế thay vì bùng nổ tăng trường.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-Leonard-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Leonard,​ Devin (ngày 5 tháng 9 năm 2005). “Curse of the Skyscraper”. <​i>​Fortune</​i>​ (bằng tiếng Anh)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 23 tháng 5 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%E1%BB%89+s%E1%BB%91+nh%C3%A0+ch%E1%BB%8Dc+tr%E1%BB%9Di&​amp;​rft.atitle=Curse+of+the+Skyscraper&​amp;​rft.au=Leonard%2C+Devin&​amp;​rft.aufirst=Devin&​amp;​rft.aulast=Leonard&​amp;​rft.date=23+th%C3%A1ng+5+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Fortune&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fmoney.cnn.com%2Fmagazines%2Ffortune%2Ffortune_archive%2F2005%2F09%2F05%2F8271392%2Findex.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +
 +
 +<li id="​cite_note-Berthelseh-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation news">​Berthelseh,​ John (ngày 28 tháng 11 năm 2008). “The Return of the Skyscraper Index”. <​i>​Asia Sentinel</​i>​ (bằng tiếng Anh)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 1 tháng 1 năm 2009</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%E1%BB%89+s%E1%BB%91+nh%C3%A0+ch%E1%BB%8Dc+tr%E1%BB%9Di&​amp;​rft.atitle=The+Return+of+the+Skyscraper+Index&​amp;​rft.au=Berthelseh%2C+John&​amp;​rft.aufirst=John&​amp;​rft.aulast=Berthelseh&​amp;​rft.date=1+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+2009&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Asia+Sentinel&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.asiasentinel.com%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26task%3Dview%26id%3D1575%26Itemid%3D590&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Lawrence-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​Lawrence,​ Andrew (ngày 15 tháng 1 năm 1999). “The Skyscraper Index: Faulty Towers”. <​i>​Property Report</​i>​ (bằng tiếng Anh) (Dresdner Kleinwort Waserstein Research).</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ACh%E1%BB%89+s%E1%BB%91+nh%C3%A0+ch%E1%BB%8Dc+tr%E1%BB%9Di&​amp;​rft.atitle=The+Skyscraper+Index%3A+Faulty+Towers&​amp;​rft.au=Lawrence%2C+Andrew&​amp;​rft.aufirst=Andrew&​amp;​rft.aulast=Lawrence&​amp;​rft.date=15+th%C3%A1ng+1+n%C4%83m+1999&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.jtitle=Property+Report&​amp;​rft.pub=Dresdner+Kleinwort+Waserstein+Research&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181025162352
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.158 seconds
 +Preprocessor visited node count: 322/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 17313/​2097152 bytes
 +Template argument size: 0/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 4/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6416/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.074/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.29 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 125.589 ​     1 -total
 + ​66.37% ​  ​83.357 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​45.38% ​  ​56.998 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​17.58% ​  ​22.073 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​16.92% ​  ​21.248 ​     4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sfn
 +  8.97%   ​11.261 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1343461-0!canonical and timestamp 20181025162352 and revision id 26440026
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05243-ch-s-nh-ch-c-tr-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)