User Tools

Site Tools


05245-ch-tai-ng-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05245-ch-tai-ng-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id=""><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Các loài còn tồn tại của họ Chó</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow hlist" colspan="​2"><​div>​
 +<​ul><​li>​Giới:​ Động vật</​li>​
 +<​li>​Ngành:​ Dây sống</​li>​
 +<​li>​Lớp:​ Thú</​li>​
 +<​li>​Bộ:​ Ăn thịt</​li>​
 +<​li>​Phân bộ: Dạng chó</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Atelocynus</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​A. microtis</​i>​ (Chó tai ngắn)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Canis</​i><​br/><​small><​span style="​color:​dimGrey;"><​span style="​font-weight:​normal;">​(Chó)</​span></​span></​small></​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​C. adustus</​i>​ (Chó rừng vằn hông)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis aureus</​i>​ (Chó rừng lông vàng)</​li>​
 +<​li><​i>​Canis anthus</​i>​ (Sói vàng châu Phi)</​li>​
 +<​li><​i>​C. latrans</​i>​ (Sói đồng cỏ)</​li>​
 +<​li><​i>​C. lupus</​i>​ (Sói xám)</​li>​
 +<​li><​i>​C. lupus arctos</​i>​ (Sói Bắc Cực)</​li>​
 +<​li><​i>​C. lupus familiaris</​i>​ (Chó nhà)</​li>​
 +<​li><​i>​C. mesomelas</​i>​ (Chó rừng lưng đen)</​li>​
 +<​li><​i>​C. rufus</​i>​ (Sói đỏ Bắc Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​C. simensis</​i>​ (Sói Ethiopia)</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Cerdocyon</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​C. thous</​i>​ (Cáo ăn cua)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Chrysocyon</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​C. brachyurus</​i>​ (Sói bờm)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Cuon</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​C. alpinus</​i>​ (Sói lửa)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Lycalopex</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​L. culpaeus</​i>​ (Cáo culpeo)</​li>​
 +<​li><​i>​L. fulvipes</​i>​ (Cáo Darwin)</​li>​
 +<​li><​i>​L. griseus</​i>​ (Cáo xám Nam Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​L. gymnocercus</​i>​ (Cáo đồng cỏ Nam Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​L. sechurae</​i>​ (Cáo sa mạc Sechura)</​li>​
 +<​li><​i>​L. vetulus</​i>​ (Cáo hoa râm)</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Lycaon</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​L. pictus</​i>​ (Chó hoang châu Phi)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Nyctereutes</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​N. procyonoides</​i>​ (Lửng chó)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Otocyon</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​O. megalotis</​i>​ (Cáo tai dơi)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Speothos</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​i>​S. venaticu</​i>​ (Chó lông rậm)</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Urocyon</​i></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​U. cinereoargenteus</​i>​ (Cáo xám)</​li>​
 +<​li><​i>​U. littoralis</​i>​ (Cáo đảo)</​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"><​i>​Chi Vulpes</​i><​br/><​small><​span style="​color:​dimGrey;"><​span style="​font-weight:​normal;">​(Cáo)</​span></​span></​small></​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​V. bengalensis</​i>​ (Cáo Bengal)</​li>​
 +<​li><​i>​V. cana</​i>​ (Cáo Blanford)</​li>​
 +<​li><​i>​V. chama</​i>​ (Cáo Cape)</​li>​
 +<​li><​i>​V. corsac</​i>​ (Cáo corsac)</​li>​
 +<​li><​i>​V. ferrilata</​i>​ (Cáo cát Tây Tạng)</​li>​
 +<​li><​i>​V. lagopus</​i>​ (Cáo tuyết Bắc Cực)</​li>​
 +<​li><​i>​V. macrotis</​i>​ (Cáo nhỏ Bắc Mỹ)</​li>​
 +<​li><​i>​V. pallida</​i>​ (Cáo lông nhạt)</​li>​
 +<​li><​i>​V. rueppellii</​i>​ (Cáo Rüppell)</​li>​
 +<​li><​i>​V. velox</​i>​ (Cáo chạy nhanh)</​li>​
 +<​li><​i>​V. vulpes</​i>​ (Cáo đỏ)</​li>​
 +<​li><​i>​V. zerda</​i>​ (Cáo fennec)</​li></​ul></​div></​td></​tr></​div>​
  
 +</​HTML>​
05245-ch-tai-ng-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)