User Tools

Site Tools


05246-ch-teau-de-maisons-laffitte-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

05246-ch-teau-de-maisons-laffitte-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Château de Maisons</​b>​ (nay là <​b>​Château de Maisons-Laffitte</​b>​),​ được thiết kế bởi François Mansart và được thi công từ năm 1630 đến năm 1651, là một lâu đài, đây một ví dụ điển hình của kiến trúc Baroque Pháp và là một điểm tham chiếu trong lịch sử của kiến trúc Pháp. Lâu đài này nằm tọa lạc ở Maisons-Laffitte,​ một vùng ngoại ô phía Tây Bắc của Paris, trong tỉnh Yvelines, Île-de-France.
 +Lâu đài Maisons-Laffitte tọa lạc cạnh dòng sông Seine và rừng Saint-Germain-en-Laye,​ gồm khu vườn, một công viên nhỏ 33 hecta và một công viên bên ngoài lớn hơn rộng 300 hecta.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181026012033
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.160 seconds
 +Real time usage: 0.216 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1223/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 22622/​2097152 bytes
 +Template argument size: 705/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2305/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.98 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 173.953 ​     1 -total
 + ​58.07% ​ 101.009 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_c&​ocirc;​ng_tr&​igrave;​nh_x&​acirc;​y_d&#​7921;​ng
 + ​47.46% ​  ​82.565 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​23.08% ​  ​40.150 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​15.67% ​  ​27.260 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_b&​aacute;​o
 + ​15.20% ​  ​26.435 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Geobox_coor
 +  7.39%   ​12.850 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  6.89%   ​11.980 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_ki&#​7871;​n_tr&​uacute;​c
 +  4.68%    8.149      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ifempty
 +  3.88%    6.743      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1322262-0!canonical and timestamp 20181026012033 and revision id 22148857
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
05246-ch-teau-de-maisons-laffitte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)