User Tools

Site Tools


05273-chapad-o-do-lageado-la-gi

Chapadão do Lageado là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 124,472 km², dân số năm 2007 là 2749 người, mật độ 20,4 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05273-chapad-o-do-lageado-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)