User Tools

Site Tools


05274-chapad-o-do-sul-la-gi

Chapadão do Sul là một đô thị thuộc bang Mato Grosso do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 3850,693 km², dân số năm 2007 là 16194 người, mật độ 4,21 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05274-chapad-o-do-sul-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)