User Tools

Site Tools


05276-chapada-dos-guimar-es-la-gi

Chapada dos Guimarães là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 6206,573 km², dân số năm 2007 là 17710 người, mật độ 2,85 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05276-chapada-dos-guimar-es-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)