User Tools

Site Tools


05279-chapadinha-la-gi

Chapadinha là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 3247,159 km², dân số năm 2007 là 65896 người, mật độ 20,29 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05279-chapadinha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)