User Tools

Site Tools


05282-chaperina-fusca-la-gi

Chaperina fusca là một loài ếch trong họ Nhái bầu. Chúng là đại diện duy nhất của chi Chaperina. Loài này có ở Indonesia, Malaysia, Philippines, Thái Lan, và có thể cả Brunei.[2]

Các môi trường sống tự nhiên của chúng là các khu rừng ẩm ướt đất thấp nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, các khu rừng vùng núi ẩm nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, đầm nước ngọt, đầm nước ngọt có nước theo mùa, và vườn nông thôn.

  • Dữ liệu liên quan tới Chaperina fusca tại Wikispecies
  • Phương tiện liên quan tới Chaperina fusca tại Wikimedia Commons
  • Diesmos, A., Alcala, A., Brown, R., Afuang, L., Gee, G., Sukumaran, J., Yaakob, N., Tzi Ming, L., Chuaynkern, Y., Thirakhupt, K., Das, I., Iskandar, D., Mumpuni, Inger, R., Stuebing, R., Yambun, P. & Lakim, M. 2004. Chaperina fusca. 2006 IUCN Red List of Threatened Species. Truy cập 23 tháng 7 năm 2007.
  • Amphibian and Reptiles of bán đảo Mã Lai - Chaperina fusca
05282-chaperina-fusca-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)