User Tools

Site Tools


05373-chiapetta-la-gi

Chiapetta là một đô thị thuộc bang Rio Grande do Sul, Brasil. Đô thị này có diện tích 396,483 km², dân số năm 2007 là 4078 người, mật độ 10,29 người/km².[1][2]

  1. ^ I dati sono presi dalle tabelle delle singole voci
  2. ^ Dalla lista è esclusa la capitale, São Luís
05373-chiapetta-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)