User Tools

Site Tools


05515-cl-udia-la-gi

Cláudia là một đô thị thuộc bang Mato Grosso, Brasil. Đô thị này có diện tích 3820,948 km², dân số năm 2007 là 10648 người, mật độ 2,79 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05515-cl-udia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)