User Tools

Site Tools


05551-cocal-de-telha-la-gi

Cocal de Telha là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 322,103 km², dân số năm 2007 là 4598 người, mật độ 14,27 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05551-cocal-de-telha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)