User Tools

Site Tools


05561-codaj-s-la-gi

Codajás là một đô thị thuộc bang Amazonas, Brasil. Đô thị này có diện tích 18711,53 km², dân số năm 2007 là 17966 người, mật độ 0,96 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05561-codaj-s-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)