User Tools

Site Tools


05570-col-nia-do-gurgu-ia-la-gi

Colônia do Gurguéia là một đô thị thuộc bang Piauí, Brasil. Đô thị này có diện tích 430,613 km², dân số năm 2007 là 5683 người, mật độ 13,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05570-col-nia-do-gurgu-ia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)