User Tools

Site Tools


05572-col-nia-leopoldina-la-gi

Colônia Leopoldina là một đô thị thuộc bang Alagoas, Brasil. Đô thị này có diện tích 295,7 km², dân số năm 2007 là 17880 người, mật độ 62,33 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05572-col-nia-leopoldina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)