User Tools

Site Tools


05574-colatina-la-gi

Colatina là một đô thị thuộc bang Espírito Santo, Brasil. Đô thị này có diện tích 1423,271 km², dân số năm 2007 là 99037 người, mật độ 69,58 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
05574-colatina-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)