User Tools

Site Tools


05592-colorado-do-oeste-la-gi

Colorado do Oeste là một đô thị thuộc bang Rondônia, Brasil. Đô thị này có diện tích 1451 km², dân số năm 2007 là 17690 người, mật độ 12,19 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
05592-colorado-do-oeste-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)